Algemene Voorwaarden

Artikel 1   Definities

1.1 Mediazone: gevestigd te Zuidschote en met ondernemingsnummer: 0773.483.641

1.2 Website: de website van Mediazone, te raadplegen via www.mediazone.be en alle bijbehorende subdomeinen.

1.3 Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met Mediazone en/of zich geregistreerd heeft op de website.

1.4 Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Mediazone en de klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.

1.5 Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en brief verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van het communicatiemiddel voldoende vaststaat.

1.6 Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden.

Artikel 2    Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1 Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Mediazone zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2 Indien de klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Mediazone slechts bindend indien en voor zover deze door Mediazone uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3    Prijzen en informatie

3.1 De inhoud van de website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Mediazone kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de website en in andere van Mediazone afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.

Artikel 4   Totstandkoming overeenkomst

4.1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod van Mediazone en het voldoen aan de daarbij door Mediazone gestelde voorwaarden.

4.2 Indien de klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Mediazone onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.

4.3 Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de overeenkomst door klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Mediazone het recht om prijzen hierover aan te passen.

Artikel 5    Uitvoering overeenkomst

5.1 Zodra de bestelling door Mediazone is ontvangen, stuurt Mediazone de offerte met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.

5.2 Mediazone is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.

5.3 Op de website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst omschreven op welke wijze levering zal plaatsvinden en binnen welke termijn de producten geleverd zullen worden. Indien geen levertermijn is overeengekomen, dan zullen producten in ieder geval binnen 30 dagen geleverd worden.

5.4 Indien Mediazone de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. De klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of de overeenkomst kosteloos ontbinden.

5.5 Mediazone raadt Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk, te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.

5.6 Zodra de te leveren producten afgeleverd zijn, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant.

Artikel 6   Betaling

6.1 De klant dient betalingen aan Mediazone volgens de in de offerte en op de website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Mediazone is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen van tijd tot tijd wijzigen. Algemene informatie over de betaalmethoden wordt door Mediazone tijdig, voor het sluiten van de Overeenkomst aan de klant ter beschikking gesteld.

6.2 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de klant vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim. Indien betaling plaatsvindt na de tweede aanmaning door Mediazone zijn vordering ter incasso uitbesteedt, is de klant de incassokosten verschuldigd. Tevens is de klant een rente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Deze rente wordt berekend vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden.

6.3 Indien de klant met enige betaling in gebreke is, is Mediazone gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten of te ontbinden.

Artikel 7    Garantie en conformiteit

7.1 Mediazone staat er voor in dat de diensten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat Mediazoneer tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

7.3 Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient de klant binnen 14 dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt Mediazone daarvan in kennis te stellen.

7.4 Indien Mediazone de klacht gegrond acht, worden na overleg met de klant de relevante producten aangepast.

Artikel 8   Klachtenprocedure

8.2 Indien de klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of andere aspecten van de dienstverlening van Mediazone, kan hij bij Mediazone schriftelijk een klacht indienen. Zie de contactgegevens onderaan de Algemene Voorwaarden.

8.3 Mediazone geeft de klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen vijf werkdagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Mediazone binnen vijf werkdagen de ontvangst van de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen hij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.

Artikel 9   Intellectuele en industriële eigendomsrechten

9.1 Klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door Mediazone geleverde producten/diensten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

9.2 Mediazone garandeert niet dat de aan de klant geleverde artikelen geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 10   Slotbepalingen

10.1 Op de Overeenkomst is Belgisch recht van toepassing.

10.2 Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Belgische rechter in het arrondissement waar Mediazone gevestigd is.

10.3 Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust contact met ons op.

Mediazone

Lotzstraat 12a

8904 Zuidschote

België

info@mediazone.be

BTW-nummer: BE0773.483.641

Ondernemingsnummer: 0773.483.641

Versie: Juli 2023